Skip to main content

In 2018 hebben we met alle teamleden in een aantal opeenvolgende sessies onze kernwaarden geformuleerd. Sindsdien staan deze kernwaarden centraal in onze organisatie cultuur.

Onze kernwaarden

Ownership (eigenaarschap)

We hebben hart voor de zaak. We gedragen ons als eigenaar en trekken verantwoordelijkheid naar ons toe.

Openheid (openness)

We zijn eerlijk en open naar elkaar en onze klanten. We staan altijd open voor feedback en maken dingen altijd bespreekbaar.

Plezier (fun)

We maken het leuk en dragen bij aan een positieve sfeer. Van werk moet je blij worden en successen moet je vieren.

Deskundigheid (expertise)

We zijn leergierig en blijven ontwikkelen. Zo voegen wij altijd waarde toe voor onze collega’s en klanten.

Flexibiliteit (flexibility)

We innoveren voortdurend en anticiperen voortdurend op nieuwe ontwikkelingen. Niets blijft zomaar bij het oude. Alles mag veranderen.

Kernwaarden in de praktijk

Vooral de manier waarop wij invulling geven aan onze kernwaarden maakt ze uniek. Bij Jobsrepublic hebben we de kernwaarden overal doorgevoerd en komen ze ook steeds terug in alle gesprekken en presentaties. De kernwaarden zijn niet alleen als zodanig geformuleerd, maar er zijn ook concrete normen aan gekoppeld en effectieve gedragingen bij geformuleerd. Zo wordt heel duidelijk voor iedereen wat deze kernwaarden betekenen en welk gedrag daarbij hoort.
Door de kernwaarden topprioriteit te geven hebben we de cultuur kunnen handhaven en verstevigen een periode van snelle groei van 20 naar 45 Jobsrepublicans. We kunnen echt stellen dat de kernwaarden leven en dat de teamleden ze ook echt kunnen opnoemen inclusief de betekenis en het bijbehorende gedrag.

Want kernwaarden gaan pas leven als je er inhoud aan geeft. Wat betekent bijvoorbeeld Eigenaarschap? Welk gedrag hoort daarbij? En wat juist niet? Om iedereen in het team handvatten te geven om de kernwaarden eigen te maken zijn met het team voor alle kernwaarden zijn normen gedefinieerd. Basisregels die verder invulling geven aan onze waarden. De set normen is daarbij zo beperkt mogelijk gehouden, zodat ze voor iedereen te bevatten zijn. Vooral ook voor nieuwe teamleden. De gedachte is dat we beter één regel kunnen hebben die begrepen en nageleefd wordt dan tien regels die alleen op papier bestaan.
Vervolgens zijn, op basis van de normen, effectieve gedragingen geformuleerd. Dit zijn voorbeelden van gedrag dat gebaseerd is op de normen en dat de kernwaarden ondersteunt. Doel is om teamleden heldere handvatten te geven om te begrijpen wat deze kernwaarden nou precies betekenen voor de mensen en het samenwerken.

We zijn ervan overtuigd dat je kernwaarden niet tussen de oren krijgt door ze aan de muur te hangen. Kernwaarden breng je over door met de mensen hierover in gesprek te gaan. In teamverband, maar ook zeker in individuele gesprekken.
We hebben ervoor gekozen om de kernwaarden en het gewenste gedrag dat daarin gekoppeld is stelselmatig onder de aandacht te brengen. Hierbij gaan we vooral experimenteel te werk. We proberen van alles uit en nemen de best practices mee naar volgende stappen.

De kernwaarden tot leven

Onze kernwaarden maken inmiddels deel uit van onze dagelijkse praktijk, het is een manier van denken geworden en een manier van zijn. Niet alleen worden de kernwaarden regelmatig genoemd ook zijn ze onderdeel van de onboarding, elke kwartaal- en maand meeting, onderdeel van het Trello employee handbook, onderdeel van de individuele kwartaalgesprekken en tijdens bila’s. Ook zijn kernwaarden gespreksonderwerp tussen collega’s ter voorbereiding op de beoordeling, onderwerp van grapjes op de groepsapp of op kantoor, kortom kernwaarden zijn levend aanwezig.

Het is zelfs zo dat onze kwartaal meetings onze kernwaarden zijn; Flexibiliteit als de apparatuur niet helemaal werkt zoals zou moeten, openheid over stand van zaken ten opzichte van de doelstellingen, verantwoordelijkheid voor elke afdeling om deze toe te lichten, deskundigheid opdoen tijdens een leerzame workshop en uiteraard afsluiten met plezier, een activiteit, samen eten en een gezellige borrel.

Ontwikkeling van nieuwe programma’s of initiatieven wordt vanuit onze kernwaarden gedaan. Bijvoorbeeld een nieuw opleidingsprogramma, welke opleidingsmogelijkheden zijn er kijkend vanuit de kernwaarden.

Ideeën en initiatieven worden bekeken vanuit de kernwaarden. Hoe draagt het bij aan plezier, deskundigheid, verantwoordelijkheid, openheid of flexibiliteit?

Kernwaarde centraal

Om de kernwaarden tot leven te brengen stellen we deze gedurende een half jaar centraal. De eerste kernwaarde waarmee we dit hebben gedaan is eigenaarschap (ownership).

Ons eerste experiment om de kernwaarde tot leven te brengen is door er een incentive aan te hangen. Op basis van gedrag kon het team gedurende het kwartaal in vier stemrondes aangeven wie zij wilden nomineren als teamlid dat de meeste ownership liet zien. Degene die uiteindelijk door het team werd gekozen won een reis naar Rome. Het management was uitgesloten van deelname en mocht ook geen stem uitbrengen. Dit was ook zo bekend in het team.

Deze eerste kernwaarde centraal actie heeft heel goed uitgepakt. De kernwaarde Ownership werd in het gesprek van de dag. Er werden vooral veel grappen gemaakt over zogenaamd voorbeeldgedrag en de manier waarop mensen wilden winnen, maar gaandeweg werden de grappen steeds meer omgezet in daadwerkelijk het gewenste gedrag.
In 2020 en 2021 zijn we verder gegaan met de kernwaarde deskundigheid. We hebben rondom deze kernwaarde dan ook allerlei acties georganiseerd. Bijvoorbeeld interne kennissessies, externe kennissessies, organisatie van eigen webinars, een half jaar kick-off met een online marketing workshop, online studieplatform, regelmatig delen van artikelen en kennis etc. We hebben een speciaal slack channel ingericht voor het delen van kennis. Hier wordt regelmatig door teamleden informatie gedeeld.

Een GPTW projectgroep heeft zich bezig gehouden met de kernwaarde expertise. Zij hebben aan de hand van een survey onder de collega’s onderzocht welke onderwerpen de voorkeur hebben voor een interne kennissessie. Collega’s hebben sessies georganiseerd over bijvoorbeeld het concurrentieveld van Jobsrepublic en marketing en branding.

Terugkijkend op 2020 en 2021 hebben ook de kernwaarden flexibiliteit, verantwoordelijkheid en openheid ons veel gebracht. Met de komst van Corona, de onzekere situatie en het werken op afstand hebben deze kernwaarden ons de kracht laten zien. Door te kiezen voor openheid vanuit Eric richting het team, regelmatig te laten weten welke impact de situatie op onze business had en heeft, een open houding naar collega’s die vragen of onzekerheden hadden. Flexibiliteit en verantwoordelijkheid van het team in het thuiswerken, flexibiliteit in werkplek inrichten met spullen vanuit kantoor, verantwoordelijkheid door in te spelen op de vraag vanuit nieuwe markten. Flexibiliteit als management door na te denken over toekomstscenario’s bij wegvallen van de vraag en verantwoordelijkheid nemen door ook minder leuke beslissingen te nemen in belang van het team.

Dit alles maakte dat wij deze periode goed zijn doorgekomen. We hebben afscheid moeten nemen van een aantal collega’s, deels omdat de functies vervielen of contracten niet konden worden verlengd. Door hier open over te communiceren, met respect voor de vertrekker en door goed afscheid te nemen heeft dit voor minimale onrust en onzekerheid gezorgd.

Tijdens werving & selectie

Tijdens het selectieproces vindt met mogelijk nieuwe team members een culture call plaats, een gesprek over de cultuur en kernwaarden. Voorafgaand ontvangt de kandidaat onze Culture Guide zodat hij of zij een goed beeld heeft van ons als bedrijf en hoe wij met elkaar om willen gaan. De culture call is een open gesprek waarin de cultuur en kernwaarden van Jobsrepublic worden besproken, de visie van de kandidaat hierop en voorbeelden over en weer worden besproken. De sterke kanten van de cultuur worden hierin benoemd, maar ook de keerzijde die er soms voor kan zorgen dat mensen minder goed passen. Het gesprek is bedoeld om de kandidaat een zo eerlijk mogelijk beeld te geven en te toetsen of de kandidaat blij wordt van de belangrijke componenten in de cultuur.

Bij onboarding

Zodra nieuwe collega’s van start gaan worden drie sessie ingepland met de Eric, de directeur. Eén van de sessies gaat helemaal over de cultuur. Waarom deze zo is en waar wij in geloven. De kernwaarden staan hierbij centraal.

Samen werken aan succes en plezier beleven. Zo zie ik werken voor Jobsrepublic. Vanaf dag 1 voelde ik me onderdeel van het team, dat hard werkt, maar ook geïnteresseerd is in elkaar en graag samen lol heeft.

Marije van der Star (35)Strateeg

Kwartaal meetings

Ieder kwartaal wordt afgesloten met een terugblik op het vorige kwartaal en de doelen van het komende kwartaal. Tijdens deze kwartaal sessies komen de kernwaarden, de missie en jaar doelen ook uitgebreid aan bod.

Onderdeel van de beoordeling

De kernwaarden, normen en gedragingen staan ook centraal in de kwartaalgesprekken tussen teamlid en manager. Welk gedrag op de kernwaarden heeft een teammember laten zien. Ter voorbereiding van het gesprek evalueren zowel het teamlid en de manager hoe is gepresteerd in relatie tot de kernwaarden en wat daarbij opviel. Waar nodig worden verbeterpunten benoemd. Voorafgaand aan de kwartaalgesprekken geven ook collega’s elkaar feedback op de kernwaarden.

Coronacrisis

In de coronacrisis hebben we moeilijke beslissingen moeten nemen. Vanaf het eerste moment hebben we het hele team meegenomen in de verschillende scenario’s en wat er zou gebeuren bij welke stappen. Zo was iedereen tot in detail op de hoogte en voorbereid op eventuele stappen. Dit is zeer hoog gewaardeerd door het team en het heeft ook veel rust gebracht. Op deze manier hebben we invulling gegeven aan de kernwaarde openheid.

Bij het nemen van de allermoeilijkste beslissing was het echter niet mogelijk om vooraf volledige openheid te verschaffen. Direct bij het uitbreken van de crisis hebben we het besluit genomen om iedereen aan boord te houden. We hebben het team ook meegenomen in onze afwegingen. We hebben ook duidelijk gemaakt dat het alternatief op termijn zou kunnen zijn om een loonoffer te vragen. Gaandeweg de crisis werd duidelijk dat deze nog heel lang zou gaan duren. In het MT hebben we toen een aantal maanden later vastgesteld dat een loonoffer niet het juiste middel was. We hebben toen toch besloten om afscheid te nemen van een drietal medewerkers. In dit geval hebben we de kernwaarde Openheid achteraf moeten invullen. Na het nemen van het besluit hebben we het hele team inzicht gegeven in onze beweegredenen. Twee weken later antwoordde 100% van de medewerkers in de GPTW survey dat ‘hier alleen mensen worden ontslagen als het echt niet anders kan’. Het besluit sluit ook aan bij de kernwaarde flexibiliteit. Ondanks een duidelijke ingeslagen weg hebben we toch een ander besluit genomen, omdat dit nu eenmaal de beste keuze was voor het bedrijf als geheel. De acceptatie door het team getuigt daarbij ook van flexibiliteit.

Kernwaarden bij strategische beslissingen

Wekelijks heeft het MT overleg. Bij het nemen van belangrijke besluiten spelen de kernwaarden altijd een centrale rol. Ze vormen zelfs een belangrijke leidraad bij het nemen van de beslissingen. Heel vaak leggen meningen het af tegen de kernwaarden. Dit maakt het nemen van besluiten eenvoudig omdat de kernwaarden door het hele MT worden omarmd.

Strategische beslissingen worden altijd met het team gedeeld en in een groot aantal gevallen ook eerst voorgelegd voordat er besluiten worden genomen. Zo geven we invulling aan de kernwaarden openheid en ownership.

Vieren

Plezier is een kernwaarde. Gelukkig worden van je werk en daar zoveel mogelijk lol aan beleven met je teamleden is voor ons essentieel. Als er iets te vieren valt dan pakken we dat met beide handen aan. Het management stuurt hier natuurlijk op, maar dit onderdeel van de cultuur zie je ook terug in de teams die regelmatig met elkaar successen vieren. Als er een nieuwe deal is gevallen worden de collega’s die daarbij betrokken zijn altijd bedankt. Is er een mooie productie opgeleverd, ook dan klinkt applaus. Waar dit eerst vooral vanuit management werd gedaan is dit inmiddels door het team zelf overgenomen. Heel mooi om te zien hoe collega’s elkaar bedanken of in het zonnetje zetten.
Successen vieren vinden wij dus heel belangrijk. En die zijn er gelukkig heel veel. Dat vieren we met taart, borrels of feesten. In corona tijden is het allemaal wat lastiger, maar ook daar hebben we wel weer manieren op gevonden. Het bloed kruipt waar het niet gaan kan ;).
Er ligt altijd voldoende champagne klaar in de koelkast om een (onverwacht) succes moment te vieren en dat doen we dan ook. Het vieren van succes zit ons in het DNA.